Hasta Sözlüğü

AA - Tüm Kelimeler

Abdominal kaslar Karın kasları

Adölesan Çocukluk ve erişkinlik arasındaki fiziksel, cinsel, sosyal ve psikososyal geçiş dönemidir.

Adult Erişkin

Aksis 2. Vertebral omurga

Akut Ani, kısa ve beklenmedik bir şekilde

Allogreft kemik Kadavradan alınan ve hastaya nakledilen kemik dokusu

Amenore Adet görmeme

Amnezi Hafıza kaybı

Analjezi Ağrı hissinin olmaması

Anestezi İlaç yardımlı vücudun bir parçasının ya da tamamının hislerinin kaybı

Anterior Ön

Anterior yaklaşım (Ameliyat) (Omurga cerrahisi için) Omurgaya, göğüs boşluğu ya da karın boşluğundan geçilerek önden yapılan girişimler için kullanılır

Apeks Skolyotik eğriliğin orta hattan en uzağa giden tepe noktası

Artrodez Cerrahi yollarla eklemlerin dondurulması

Atlas 1. Boyun omurunun özel adı

BB - Tüm Kelimeler

Bening İyi Huylu

Biopsi Sorunlu bölgeden, incelenmek üzere doku parçası alınması

BOS Beyin omurilik sıvısı

Boston tipi breys Kısa ve önden açılan korse tipi

Brakial Kol ile ilgili

Branül Küçük damarlara yerleştirilen ince tüp

CC - Tüm Kelimeler

CT Bilgisayarlı tomografi (BT)

DD - Tüm Kelimeler

Deformite İskelet sisteminin, fiziksel görüntüsünü ve fonksiyonunu etkileyen bozukluğu

Dejeneratif Dokunun, sıklıkla yaşın ilerlemesine bağlı harabiyeti. Bu harabiyet sonucunda yapısında ve fonksiyonunda meydana gelen değişiklikleri anlatmak için de kullanılır

Disk Omurların gövdelerinin arsında yer olan su içeriği yüksek yastıkçıklar.

Disk hernisi Bel fıtığı. Disklerin patlamasıyla içeriğinin sinirler üzerine yaptığı basıyı anlatan klinik durum.

Diskektomi Diskin çıkartılması

Diskitis Disk enfeksiyonu

Diskografi Disk yastıkçığının içine opak madde verilerek, diskin dejenerasyonunu göstermek için kullanılan tanı yöntemi

Dislokasyon Çıkık

Distal Vücudun bir parçasının vücut merkezinden uzak olan kısmı

EE - Tüm Kelimeler

Eksizyon Dokunun kesilip çıkartılma işlemi

Enstrümantasyon Ameliyatla metal yerleştirme işlemi

Epilepsi Sara hastalığı. Beyindeki anormal elektrik boşalmaları sonucu nöbetlerle seyreden hastalık

FF - Tüm Kelimeler

Faset eklemler Omurganın arka kısmında yeralan eklemler

Fissür (Özellikle kemikler için) Çatlak

Foramen içinden damar sinir vb. dokuların geçtiği, kemiğin yapısındaki doğal boşluklar. Delik İçinden damar sinir vb. dokuların geçtiği, kemiğin yapısındaki doğal boşluklar. İçinden damar sinir vb. Dokuların geçtiği, kemiğin yapısındaki doğal boşluklar. De

Füzyon Kemikleri kaynatarak dondurma işlemi

GG - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...

HH - Tüm Kelimeler

Harrington rodu Skolyozun cerrahi tedavisinde ilk olarak kullanılan enstrümanlardandır. Tarihsel önemi vardır günümüzde kullanılmamaktadır

Hematom Önce kanamış sonra pıhtılaşmış kan dokusu.

Hemipleji Vücudun sağ ya da sol yarısının felci.

Hemoraji Kanama

Herediter Ailevi

Hump Sırtta yada bel bölgesinde simetriyi bozan tümsek, Hörgüç

II - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...

JJ - Tüm Kelimeler

Jüvenil Skolyoz için 3-10 yaş arası dönemi tanımlar

KK - Tüm Kelimeler

Kartilaj Kıkırdak

Kateter Büyük damarlara yerleştirilen ince tüp: İlaç, kan ve opak madde vermek için kullanılır

Kemik grefti Füzyon için kullanılan kemik aşısı. Sıklıkla leğen kemiğinden alınır

Kifoz Kamburluk. Omurgaya yandan bakıldığında normalde olması gereken bir sırt kamburluğu vardır. Onu aşan durumlar için kullanılır

Koagülasyon Pıhtılaşma

Koksalji Koksis ağrısı

Koksiektomi Kuyruk sokumu kemiğinin çıkartılması

Koksis Omurganın sakrumdan sonra gelen kısmı. Kuyruk sokumu kemiği

Kompansatuar eğrilik Dengeleyici eğrilik. Primer eğriliği dengelemek için omurga tarafından oluşturulan, yapısal olmayan karşı taraf eğriliği

Kongenital Doğumla ilgili

Kosta Kaburga

Kranium Başın kemiksel yapısı

Kronik Uzun zaman dahilinde

Ksenogreft kemik Hayvan kaynaklı greft

LL - Tüm Kelimeler

Lamina Omurun arka kısmındaki, omuriliği arkadan örten kemik doku

Lateral Yan. Orta hattan uzakta.

Lezyon Sorunlu doku, hastalıklı doku

Ligament Esnek yapıda olan, kemikler arasında uzanan band dokusu. Omurgada bir çok farklı ligament yapısı omurganın sağlamlığına katkıda bulunur.

Lipom Yağ bezesi

Lomber Bel bölgesi

Lordoz Normalde bel ve boyun bölgesinde olan çukurluk. Kifozun tersi

MM - Tüm Kelimeler

Malign Habis, öldürücü, kötü huylu

Medial Vücudun orta hattına yakın

Medulla spinalis Omurilik

Menarj Adet dönemini tanımlar

Milwaukee tipi Brace Leğen kemiğinden boyna kadar uzanan uzun korse tipi

Miyalji Kas ağrısı

Miyopati Kas hastalığı

MRG Manyetik rezonans görüntüleme

NN - Tüm Kelimeler

Non-union (Kemikle ilgili)Kaynamama

Nörofibromatozis Sinir kas ve cilt dokusu sorunları ile giden ve sıklıkla skolyozun da eşlik ettiği ailesel hastalık

Nöromuskuler Skolyoz Kas ya da sinir hastalığı sonucunda gelişen skolyoz. Bu tür skolyozlara, idipatik skolyozdan tamamen farklı olarak yaklaşılır.

OO - Tüm Kelimeler

Opak Röntgen ışını altında parlayan

Ortez & Brace Skolyozun ameliyatsız tedavisinde kullanılan korseleri anlatırlar

Osteoartrit Yaşa bağlı eklem dejenerasyonu. Eklemlerde yaşlanma, kireçlenme

Osteofit Olmaması gereken kemik çıkıntısı

Osteomiyelit Kemik enfeksiyonu

Osteotomi Kemiğin, bir deformiteyi düzeltmek maksadıyla kesilmesi

Osteporoz Kemik erimesi

Otogreft kemik Hastanın kendi kemiğinden oluşan greft dokusuna denir. Sıklıkla iliak kanattan alınan kemik dokusu kullanılır

PP - Tüm Kelimeler

Parapleji Alt uzuvların felci

Pedikül Omurun arka kemik elemanları ile öndeki gövdesini birbirine bağlayan kemik köprüler. Her omurda iki adet pedikül vardır ve aralarından omurilik geçer

Pelvis Leğen kemiği

Posterior Arka

Postür Vücudun ya da uzvun duruş şekli

Primer eğrilik Skolyozda, öncelikle gelişen ve yapısal olan eğriliktir

Proksimal Vücudun bir parçasının vücut merkezine yakın olan kısmı

Psödoartroz Kırık kemiğin kaynamaması

Pubarj Koltukaltı kıllanması ses kalınlaşması gibi ikincil seks karakterlerinin oluşmaya başladığı dönemi anlatır

QQ - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...

RR - Tüm Kelimeler

Radioterapi Lezyonun radyasyon ışını ile tedavisi

Radyoloji Görüntüleme yöntemleri ile uğraşan bilim dalı

Rezeksiyon Kesilerek çıkarma işlemi

Risser bulgusu Omurga büyümesini değerlendirmek için kullanılan radyolojik bulgu

SS - Tüm Kelimeler

Sakralizasyon En alttaki lomber omurun sakruma birleşmesi

Sakrum Bel bölgesinden sonra gelen, omurganın leğen kemikleri arasında kalmış kısmı

Scheuermann hastalığı Sırtta kamburluk ile seyreden ve sebebi tam olarak bilinmeyen hastalık

Schmorl nodülü Diskin omurganın gövdesi içine fıtıklaşması sonucu gelişen bazı hastalıklara işaret etmesi dışında klinik önemi olmayan radyolojik bulgu

Serebellum Beyincik

Serebral Beyin ile ilgili

Servikal Boyun bölgesi

Skapula Kürek kemiği

Skolyoz Omurganın -ön arka doğrultuda bakıldığında- yanlara doğru eğilmesi sonucu meydana gelen deformite ve bu deformiteyle ilişkili hastalık adıdır

Spina bifida Doğuştan omurga arkasında omuriliği çevreleyen kemik dokunun yarık olması

Spinal Omurga ile ilgili

Spinöz çıkıntı Omurun en arkasındaki çıkıntı. Arkadan el ile hissedilen omurga çıkıntılarının latince adıdır

Spondilolistezis Bel kayması

Stenoz Darlık

TT - Tüm Kelimeler

Tendon Kasları kemiklere bağlayan bantlar

Titanyum Omurga cerrahi implantlarının çoğunun yapıldığı metal

Torakal Sırt bölgesi

Torakoplasti Kaburgaların birkaçının çıkartılması ile ilgili cerrahi teknik

Trakea Soluk borusu

Traksiyon Asılma

Transvers Yatay duran, yataylamasına

Trombüs Pıhtı tarafından damarın tıkanması

UU - Tüm Kelimeler

Ultrason (USG) Yüksek frekanslı ses dalgaları ile çalışan görüntüleme yöntemi

VV - Tüm Kelimeler

Vasküler Damarsal

Vertebra Omurgayı oluşturan omurlardan her biri

WW - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...

XX - Tüm Kelimeler

x-ray Röntgen filmi

YY - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...

ZZ - Tüm Kelimeler

Kelime Bulunamadı...